Reklamácia

V prípade poruchy produktu zakúpeného v našom internetovom obchode je tu pre Vás naše reklamačné oddelenie.

Postup uplatnenia reklámacie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1. V prípade reklamácie nás vopred kontaktujte na adrese: reklamacie@euroshop.sk kde uvedte číslo objednávky, reklamovaný produkt a popis chyby.  Niektoré produkty sa reklamujú priamo v autorizovanom servise, preto je nutné nás vopred kontatovať. 
2. Do 2 pracovných dní Vám budú emailom zaslané informácie o ďalšom postupe reklamácie.
3. Vyplnený reklamačný formulár vytlačte a podpíšte. Protokol musí byť vložený do zásielky, ktorá bude obsahovať reklamovaný tovar. Tovar je nevyhnutné zabaliť tak, aby obal dostatočne bránil poškodeniu reklamovaného výrobku počas prepravy.
4. Nezabudnite k reklamácii priložiť aj doklad o kúpe (pokladničný bloček alebo faktúru) - buď originál vystavený našou spoločnosťou alebo dobre čitateľnú kópiu dokladu. !Pri nedodaní hore uvedenej dokumentácie bude reklamácia zamietnutá!
5. Tovar je nutné poslať vždy kompletný – nie je možné poslať len jeho poškodenú časť.

Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru v prípade reklamácie tovaru.

Upozornenie: Tovar, ktorý bude na našu adresu zaslaný bez vysvetlenia, nebude prevzatý a bude obratom vrátený späť odosielateľovi.
Na fakturačnej adrese tovar nepreberáme, tovar Vám bude vrátený.

Ak reklamácia sa uplatňuje cez nás, tovar posielajte len na adresu:

EUROSHOP - MIDINET IT
Venevská 27
990 01 Veľky Krtíš

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Pre reklamáciu v servise je potrebný daňový doklad (faktúra) k tovaru. V prípade produktu ktorý je potrebný reklamovať priamo u nás, prosíme aby ste postupovali podľa reklamačných podmienok a kontaktujte nás.

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (nepoužívať ďalej výrobok), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje najmä

- na vady spôsobené bežným opotrebením alebo nadmerným používaním veci, nesprávneho používania
- na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
- na vady spôsobené neodbornou opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než výrobcom,
- na vady spôsobené prírodnými živlami,
- na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
- na mechanické poškodenie tovaru, prípadne na iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru zistiteľné pri jeho prevzatí, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru, a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, prípadne o iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
- na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
- ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
- ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.
- vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do vnútra veci
- vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom
- sklo, remienky na hodinkách, náramok, opotrebovanie púzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním

Predajca nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazník telefonicky alebo písomne kontaktovaný a bude mu navrhnutý ďalší postup riešenia vzniknutej situácie (platená oprava, vrátenie tovaru bez opravy, ekologická likvidácia zariadenia a pod)

 

Dĺžka záruky

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade použitých vecí § 620 Obč. zákonníka pre koncových spotrebiteľov. 

Pre obchodné spoločnosti a podnikateľov (nákup na IČO) sa riadi záruka na akosť podľa Obchodného zákonníka v trvaní 12 mesiacov. V tomto prípade nie je možné uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy.

Záruka na batérie v mobilých telefónoch, notebookoch:

 

Osobitné reklamačné podmienky platia pre batérie. Batéria mobilného telefónu je charakterizovaná ako spotrebný materiál. Má svoju dobu životnosti, ktorá je závislá na spôsobe používania a prevádzky. Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ale ani na jej úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania. Osobitný rozsah záruky pri batériách určuje dohoda o vlastnostiach, účele a akosti batérie mobilného telefónu v zmysle § 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú akosť ako v čase predaja len po dobu 6 mesiacov odo dňa začatia jej užívania, pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej výkonnosti len prejavom jej prirodzeného opotrebenia, čo nie je považované za vadu batérie.

Vzhľadom na to, že k opotrebovaniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, záruku je možné uplatniť iba pri poškodení batérie.

Čo to znamená v praxi? Ak budete po roku používania notebooku alebo mobilného telefónu reklamovať batériu, že vydrží len 20 minút, tak s reklamáciou neuspejete. Ak vám však batérie po roku používania napr. vytečie, jedná sa o vadu materiálne alebo prevedení a v tomto prípade by mala byť reklamácia uznaná.
Záručná doba na batérie je teda 24 mesiacov, ale nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorá je spôsobená bežným používaním.
Zdroj: "svetmovano.cz"

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu výrobku. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a môže byť kratšia ako záručná doba.

 

Reklamácia produktov APPLE

Na produkty značky Apple výrobca zabezpečuje obmedzenú 1-ročnú záruku.

https://www.apple.com/legal/warranty/products/emea-vad-universal-warranty-slovakian.html

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

- opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

- vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple ("AASP"); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní. 

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

 
 
 
Dokumenty na stiahnutie

document reklamacny_protokol.pdf Reklamačný protokol na stiahnutie
Hlavné menu
2004-2014 © All rights reserved! | Nastavenie cookies | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie bolo pozastavené

   

Odhlásenie

   

Zabudnuté heslo

Prosím zadajte Vašu emailovú adresu:

   

Na Váš email bude zaslaný odkaz na obnovenie hesla.

Bez registrácie

Registrácia

Prihlásenie