Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou MIDINET IT s.r.o. - predávajúcim a zákazníkmi predávajúceho - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajucého a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. 

Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu.

Ceny uvedené v predajni www.euroshop.sk, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Ceny na našich predajniach môžu byť odlišné. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať. Ako nakupovať?

1. Vyberte si tovar z katalógu 

Môžete vyhladať tovar podľa kategórie, podľa výrobcu (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke kód alebo názov tovaru) 

2. Košík 


Vybraný tovar vložte do košika s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište s rovnakou ikonou košíka


3. Odoslanie objednávky 

Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka Pripraviť objednávku. V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje. 


4. Platby za tovar 


Po prijatí objednávky náš obchodník Vás bude kontaktovať. V prípade, že tovar je centrálnom sklade, doručíme Vám tovar do 24 hodín. V prípade že si vyberiete platbu na faktúru, mailom pošleme Vám predfaktúru a hneď po prijatí platby prípadne zálohy Vám doručíme objednaný tovar do 48 hodín. 

Dodanie tovaru 


Štandartný spôsob dodania tovaru je kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu. Spôsoby platbyPlatba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet, alebo v hotovosti, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom.

  • - dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 24 hodín

  • - vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet
    Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky; v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú,

  • - na splátky Home Credit (všeobecné obchodné podmienky)

  • osobný odber nie je možný

Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

Spôsoby dodania tovaruPrepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovouslužbou, kuriérom a pod.).

Prepravné nákladny obsahujú aj poistenie tovaru 

* Ukončením objednávky sa rozumie keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.


Pri preberaní tovaru Vám kuriérska spoločnosť vydá potvrdenie o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení, v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 4 dní od doručenia tovaru. 

Pokiaľ neprevezmete balík, pri zadaní nasledujúcej objednávky si účtujeme 4 € navyše, nakoľko my musíme hradiť náklady na doručenie a ďalšie náklady aj v takom prípade, ak nedošlo k odovzdaniu balíka. 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Pre reklamáciu v servise je potrebný daňový doklad (faktúra) k tovaru. V prípade produktu ktorý je potrebný reklamovať priamo u nás, prosíme aby ste postupovali podľa reklamačných podmienok a kontaktujte nás. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie. 

Doplnenie štandartných záručných a reklamačných podmienok pre LCD displeje V súčasnej dobe výrobný proces nie je tak dokonalý, aby mohol produkovať LCD obrazovky v norme s nulovým počtom vadných pixelov. Kvalita nami dodávaných produktov sa však k tejto hranici veľmi blíži, pričom sa riadi podľa normy ISO 13406-2 class II, ktorá zabezpečuje 99,99% funkčnosť pixelov. Presnejšie definované, norma povoľuje na milión pixelov: - 2 trvale bielo svietiace pixely - 2 trvale čierne pixely - 5 nefunkčných sub-pixelov. Výrobok je reklamovatelný až keď počet vadných pixelov resp. subpixelov prekročí maximum povolené normou. 
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Ak v rámci reklamácie produkt sa opraví pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo sa vymení za za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

V prípade zistenia vady výrobku je potrebné uplatniť reklamáciu bezodkladne (nepoužívať ďalej výrobok), a to u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Tovar doručený na reklamáciu obsahujúci prístupové heslá do systému môže byť vrátený bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Zákazník je povinný dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. 

Ak nebude v reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, zákazník môže žiadať mimozáručnú opravu ak je to možné. Všetky náklady spojené s takouto opravou, diagnostikou a doručením hradí zákazník.

V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

V prípade výmeny tovaru v rámci reklamácie dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného nákupného dokladu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Dĺžka záruky:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov alebo 12 mesiacov v prípade použitých vecí § 620 Obč. zákonníka pre koncových spotrebiteľov. Pre obchodné spoločnosti a podnikateľov (nákup na IČO) sa riadi záruka na akosť podľa č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 12 mesiacov.

Záruka a životnosť batérií:

V prípade baterií za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia. V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
a) prirodzeným opotrebením veci
b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou)
c) mechanickým poškodením veci, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí (pádom, cudzím predmetom a pod.), spojené s porušením ochrannej plomby na veci,
d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
e) prevádzkovaním veci mimo špecifikácií daných
f) prírodnými živlami
g) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodením nevhodnou obsluhou
h) spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do veci alebo jej súčasti.
i) nepredložením dokladu o zaplatení, v prípade, že slúži ako záručný list, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva

Záruka sa tiež nevzťahuje na:
a) vec, o vadách ktorej spotrebiteľ vedel pred prevzatím veci
b) vec s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
c) vec s poškodenými záručnými plombami, nálepkami alebo inými ochrannými znakmi
d) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
f) vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do vnútra veci
g) pokiaľ sa vada prejavuje iba pri použití softvéru, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu
h) vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním alebo vytečeným elektrolytom
i) vec, ktorá nesie známky pokusu o násilné otvorenie
j) vec, vady ktorej spotrebiteľ reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (teda kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo SZČO, nákup na IČO) nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci je povinný tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu sídla predávajúceho, pričom kupujúci tovar zašle: 

- nepoužívaný
- nepoškodený
- v pôvodnom obale
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod. a ostatných vecí ktoré balenie pôvodne obsahovalo)
- spolu s dokladom o kúpe
Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. 

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu je pre spotrebiteľa garantované z dôvodu, že v prípade predaja na diaľku spotrebiteľ nemôže tovar pred uzatvorením zmluvy vidieť a preto by mal mať možnosť otestovať a skontrolovať tovar, ktorý kúpil, v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru, podobne ako pri kúpe v „kamennom“ obchode.
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Lehota na odstúpenie slúži len na prezretie a vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred zaplatením. Nie je teda možné tovar niekoľko dní bežne používať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť.

V prípade, že odberateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci odberateľovi už zaplatenú kúpnu cenu, v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka, zníženú o hodnotou jeho opotrebenia o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Vrátenie zníženej kúpnej ceny sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet odberateľa.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom a vzhľadom na charakter predávaného sortimentu - náplne do tlačiarne a tlačiarne - nie je možné tento druh tovaru vrátiť pokiaľ bol porušený ochranný obal toneru (tzv. airbag), toner alebo atrament bol použitý alebo vykazuje známky používania.

Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť MIDINET IT s.r.o. si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu zákazník je povinný zaplatiť náklady za uvedenie tovaru do pôvodného stavu. 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a.    na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b.    na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

c.    na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

d.    na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

e.    na dodávku novín, periodík a časopisov,

f.     spočívajúcich v hre alebo lotérii,

g.    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
 
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 V súlade so zákonom nemôže objednávateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)    poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c)    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacia@euroshop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spo-trebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu nepre-vyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese

 Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

 

Ochrana osobných údajov

 Vaše osobné údaje slúžia výhradne na bezproblémové, kvalitné plnenie vašich objednávok a na služby s tým spojené a na komunikáciu s vami.

Zadaním údajov pri registrácii a v objednávke udeľujete súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zák.č. 136/2014 Z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov. Súhlas je na dobu neurčitú a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo oznámite mailom alebo písomne.

Prevádzkovateľ internetového obchodu euroshop.sk , firma MIDINET IT s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zák.č. 136/2014 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. a Zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 
 
 
Dokumenty na stiahnutie

document odstupenie_od_zmluvy.pdf Odstúpenie spotrebitela od zmluvy
Hlavné menu
2004-2014 © All rights reserved! | Nastavenie cookies | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie bolo pozastavené

   

Odhlásenie

   

Zabudnuté heslo

Prosím zadajte Vašu emailovú adresu:

   

Na Váš email bude zaslaný odkaz na obnovenie hesla.

Bez registrácie

Registrácia

Prihlásenie